دانی که چه ها چه ها چه ها می خواهم

وصل تو من بی سر و پا می خواهم

فریاد و فغان و ناله ام دانی چیست؟

یعنی که تو را تو را تو را  می خواهم